Zákony V. B / 2022 - Školstvo, Obce

výchova a vzdelávanie, školská samospráva, obecná polícia, verejné práce, regionálneho rozvoja


Bežná cena: 7,70 €
Naša cena: 7,00 € s DPH


Ušetríte: 0,70 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Poradca
Rok vydania: 1/2022
Počet strán: 752
Väzba: brožovaná
Rozmer: 148 x 210 mm

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt si tiež kúpili:

Titul obsahuje úplné znenie zákonov z oblasti školstva, samosprávy, miest a obcí po novelách k 1. 1. 2022, doplnený o Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, Zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže, Zákon č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách a Vyhlášku č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii. Zmeny v zákonoch sú vyznačené tučným písmom. Publikácia obsahuje témy: školstvo, financovanie, dištančné vzdelávanie, verejné práce, obce, školská inšpekcia, komparácia, obecná polícia, voľby, investičná pomoc, výchova, domáce vzdelávanie, ... .

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:
1. Školy
ZÁKON č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

ZÁKON č. 131/2002
o vysokých školách
ZÁKON č. 269/2018 Z. z.
o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
ZÁKON č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

VYHLÁŠKA č. 527/2021 Z. z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch

VYHLÁŠKA č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

ZÁKON č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
VYHLÁŠKA č. 262/2020 Z. z., ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky
VYHLÁŠKA č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
VYHLÁŠKA č. 541/2021 Z. z. o materskej škole
VYHLÁŠKA č. 320/2008 Z. z.
o základnej škole
VYHLÁŠKA č. 65/2015 Z. z. o stredných školách
VYHLÁŠKA č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii
ZÁKON č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

OPATRENIE č. 23/2021 R. o
., ktorým sa ustanovuje. suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2022/2023
ZÁKON č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch...
VYHLÁŠKA č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji
VYHLÁŠKA č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
NARIADENIE VLÁDY č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
NARIADENIE VLÁDY č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

2. Obce a mestá
ZÁKON č. 377/1990 Z. z.
o hlavnom meste SR Bratislave
ZÁKON č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

ZÁKON č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

ZÁKON č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov

ZÁKON č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach

VYHLÁŠKA č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach

ZÁKON č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

NARIADENIE VLÁDY č. 590/2003 Z. z. o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície

ZÁKON č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami

ZÁKON č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

ZÁKON č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

ZÁKON č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

ZÁKON č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
...
ZÁKON č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
ZÁKON č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie...
ZÁKON č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
ZÁKON č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
ZÁKON č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci

ZÁKON č. 371/2021 Z. z.
o významných investíciách
ZÁKON 187/2021 Z. z.
o ochrane hospodárskej súťaže
ZÁKON č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

VYHLÁŠKA č. 438/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente
VYHLÁŠKA č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii
ZÁKON č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions