Základy pozemkového práva. Komentár

S vykonávacími predpismi

Jozef Gaisbacher

Základy pozemkového práva. Komentár


Bežná cena: 20,00 €
Naša cena: 15,00 € s DPH


Ušetríte: 5,00 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Heuréka
Rok vydania: 7/2003
Počet strán: 503
Vydanie: 2. vydanie
Väzba: viazaná
Rozmer: 148 x 210 mm
ISBN: 80-89122-06-X

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Komentovaná publikácia obsahuje 3 časti.
Prvá časť: Prehľad pozemkového práva 
1. Pozemkové právo 
2. Pôda ako predmet právnych vzťahov 
3. Charakteristika vecných práv 
4. Vlastnícke právo k pozemkom 
4.1. Všeobecne 
4.2. Predmet pozemkového vlastníctva 
4.3. Obsah vlastníckeho práva 
4.4. Subjekt vlastníckeho práva 
5. Nadobúdanie pozemkového vlastníctva a jeho strata (zánik) 
5.1. Nadobúdanie vlastníctva 
5.2. Strata (zánik) vlastníctva 
6. Spoluvlastníctvo 
7. Podmienky výkonu a obmedzenia pozemkového vlastníctva 
7.1. Všeobecne 
7.2. Jednotlivé druhy obmedzení 
8. Ochrana pozemkového vlastníctva 
9. Niektoré práva k cudzím pozemkom 
10. Niektoré záväzkové právne vzťahy 
11. Nájom pozemkov 
12. Verejná evidencia pozemkov a právnych vzťahov k nim 
13. Verejnoprávne administratívne nástroje účelového využitia územia 
14. Ochrana pôdy ako prírodného zdroja a zložky životného prostredia 
Druhá časť: Komentované zákony 
1. Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 
2. Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 
3. Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) 
4. Zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 
5. Zákon NR SR č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách 
6. Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim 
Tretia časť: Vykonávacie predpisy 
1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 208/1994 Z. z. o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku 
2. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 79/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k ne-hnuteľnostiam (katastrálny zákon) 
3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 85/1996 Z. z. o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov 
4. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 
5. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 534/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na katastrálnych úradoch a správach katastra (spravovací poriadok) 

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcie

All actions